Audyt krajobrazowy ma wpływ zarówno na wojewódzkie akty planowania przestrzennego, jak i gminne. Rekomendacje i wnioski zawarte w audycie winny być uwzględnione:
– w planie zagospodarowania przestrzennego województwa – art. 39 ust. 3 u.p.z.p.
– w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego- art. 10 ust. 1 pkt 4a i art. 10 ust. 2 pkt 1
– w m.p.z.p.- art. 15 ust. 2 pkt 7
– w uchwale reklamowej
– przy projektowaniu ochrony na terenach parków krajobrazowych
– przy projektowaniu ochrony na terenach obszarów chronionego krajobrazu.

Poprzedni Następny