Kto ponosi odpowiedzialność za nielegalne usytuowanie nośnika?

Ważnym elementem ustawy krajobrazowej jest wprowadzenie regulacji dotyczących możliwości nakładania kar pieniężnych na podmioty, które umieszczają tablice lub urządzenia reklamowe niezgodnie z przepisami uchwalonymi przez gminy. Ustawa precyzuje: kto poniesie karę za nielegalną lub niezgodną z wytycznymi reklamę; ile taka kara wynosi; w jakim trybie i przez kogo jest ona nakładana. Odpowiedzialnym za usytuowanie nośnika reklamowego niezgodnie z zapisami uchwały krajobrazowej jest osoba lub instytucja,

Jakie są cele i zakres zmian wprowadzonych ustawą krajobrazową?

Podstawowym założeniem „ustawy krajobrazowej”, czyli ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015, poz. 774) było wzmocnienie ochrony krajobrazu przy jak najmniejszym zakresie dokonywanych zmian legislacyjnych. Ostatecznie zdecydowano się na wprowadzenie jedną ustawą zmian w 10 ustawach dotyczących tematyki ochrony krajobrazu. Tego rodzaju zabieg nie ułatwia analizy dokonanych zmian. Aby je prześledzić,

Jak zarządzać pasem drogowym?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 4 pkt 23 ustawy o drogach przez reklamę rozumiemy umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi: tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7

Jak uchwalić audyt krajobrazowy?

Tryb uchwalania audytu krajobrazowego (art. 38b u.p.z.p.) przypomina procedurę sporządzania planu zagospodarowania województwa. Projekt audytu sporządza zarząd województwa. Zarząd województwa przed przedłożeniem projektu audytu krajobrazowego do uchwalenia przez sejmik województwa kolejno: obwieszcza o przystąpieniu do sporządzenia projektu audytu, przesyła do opiniowania projektu audytu przez: a) RIOŚ, b) dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych położonych w granicach województwa, c) wojewódzkiego konserwatora zabytków, d) rady gmin

Jak regulować reklamę na zabytkach?

Zakazy i ograniczenia dotyczące umieszczanie reklam na zabytkach mogą być wprowadzone poprzez ustanowienie parku kulturowego, który jest jedną z form ochrony zabytków (art. 7, 16 i 17 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Jednak nie dla każdego terenu istnieją potrzeba i uzasadnienie dla tworzenia parków kulturowych. Kwestie związane z umieszczaniem reklam na zabytkach mogą być regulowane w uchwałach reklamowych stanowiących akty prawa miejscowego. Umieszczanie urządzeń technicznych,