Karę pieniężną wymierza się od dnia, w którym organ wszczął postępowanie w sprawie, do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów zawartych w uchwale reklamowej albo usunięcia tablicy lub urządzenia (art. 37d ust. 4 u.p.z.p.). W przypadku, gdy w dniu wydania decyzji w przedmiocie kary pieniężnej tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe nie są zgodne z przepisami uchwały reklamowej, w decyzji tej określa się:

  • wysokość kary pieniężnej za okres od dnia wszczęcia postępowania w sprawie do dnia wydania decyzji, oraz
  • obowiązek dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów zawartych w uchwale reklamowej, albo usunięcia tablicy lub urządzenia.

Decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej podlega natychmiastowemu wykonaniu w części dotyczącej powyższego obowiązku.
Po wykonaniu obowiązku dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów zawartych w uchwale reklamowej, ewentualnie po usunięciu tablicy lub urządzenia, organ – w drodze decyzji – określa wysokość kary pieniężnej za okres od dnia wydania decyzji, odpowiednio do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów zawartych w uchwale reklamowej, albo usunięcia tablicy lub urządzenia.

Wysokość kary jest uzależniona od tego, czy gmina ustaliła stawki opłaty reklamowej, czy też odstąpił od ich ustalenia.
Wysokość kary pieniężnej ustalono jako iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącej ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-krotności uchwalonej przez radę gminy stawki części zmiennej opłaty reklamowej, powiększony o 40-krotność uchwalonej przez radę gminy stawki części stałej tej opłaty, za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z przepisami. Jeżeli rada gminy nie określi wysokości stawek opłaty reklamowej, wysokość kary pieniężnej ustalona zostanie jako iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącej ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz 40-krotności maksymalnej stawki części zmiennej opłaty reklamowej, powiększony o 40-krotność maksymalnej stawki części stałej opłaty reklamowej za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z przepisami uchwały reklamowej.

Zgodnie z art. 19 lit. g) i h) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł, natomiast stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,20 zł dziennie od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy.

Wzór
Kara (gdy są ustalone stawki opłaty reklamowej ) = pole powierzchni m2 x (40 krotność uchwalonej stawki części zamiennej + 40 krotność uchwalonej stawki stałej).
Kara (gdy nie określono wysokości stawek opłaty reklamowej ) = pole powierzchni m2 x (40 krotność maksymalnej stawki części zamiennej + 40 maksymalnej stawki stałej).
Jeśli kształt urządzenia reklamowego uniemożliwia wyznaczenie pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy, wysokość kary pieniężnej zależy od pola powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym.
Kara pieniężna stanowi dochód gminy. W sprawach nieuregulowanych, dotyczących kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

Poprzedni Następny