Stowarzyszenie Miasto Moje A w Nim to ogólnopolska organizacja ekspercka o profilu strażniczym i edukacyjnym. Od 2007 roku działamy na rzecz poprawy jakości krajobrazu w Polsce. Czuwamy nad realizacją polityk reklamowo-szyldowych w polskich miastach, monitorujemy stosowanie prawa w tej dziedzinie i promujemy dobre praktyki. Chcemy, by przestrzenie publiczne były dostępne i przyjazne użytkownikom, szyldy i witryny sklepowe pasowały do architektury, krajobrazu i miejscowych tradycji typograficznych, a reklamowy „wyścig zbrojeń” został zatrzymany przez regulacje prawne i aktywne społeczności.

Współpracujemy z urzędnikami, wspieramy działania miejskich plastyków, architektów i konserwatorów zabytków, zachęcamy do aktywności mieszkańców. Organizujemy wykłady, warsztaty i dyskusje. Tworzymy wystawy, poradniki, akcje miejskie i konkursy. W wypracowanym przez nas modelu funkcjonowania działania strażniczo-interwencyjne (monitoring, audyty, konsultacje, interwencje) i doradczo-edukacyjne (ekspertyzy, wykłady, warsztaty, publikacje) wzbogacają się nawzajem. Naszą siłą jest wieloletnie doświadczenie w monitorowaniu sytuacji reklamowej w Polsce oraz specjalistyczna wiedza. Przyświeca nam idea wymiany wiedzy i doświadczeń między urzędnikami, mieszkańcami i społecznikami na zasadach partycypacji i dialogu społecznego.

W 2009 roku opublikowaliśmy album Polski Outdoor, diagnozujący degradację polskiego krajobrazu przez reklamę zewnętrzną. W latach 2013 i 2014 za pomocą konkursu Miastoszpeciciel zachęcaliśmy mieszkańców miast do oddolnego audytu krajobrazowego. Od 2014 do 2018 roku realizowaliśmy we współpracy z Wydziałem Estetyki Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy profesjonalny audyt reklamowy Starego Mokotowa. Nasze rozpoznania i postulaty prezentowaliśmy np. w ramach warszawskiego Okrągłego Stołu Reklamowego w latach 2008 i 2009. W 2011 roku zorganizowaliśmy w Łodzi konferencję Przestrzeń publiczna jako powierzchnia reklamowa, podczas której przekonywaliśmy przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury do podjęcia prac nad prawnym uregulowaniem kwestii reklam.

Naszym największym sukcesem było wejście w życie ustawy krajobrazowej. Braliśmy udział w konsultacjach projektu ustawy i monitorowaliśmy prace parlamentu. W latach 2013-2014 zainicjowaliśmy kampanię społeczną Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!, którą realizowaliśmy z organizacjami Ulepsz Poznań, Forum Rozwoju Lublina i Miasto Reklamacja. Śledziliśmy spotkania sejmowej podkomisji zajmującej się projektem ustawy, mobilizując posłów do przyspieszenia działań legislacyjnych. W 2015 roku rozpoczęliśmy kolejną kampanię: Posprzątajmy reklamy – wstawmy zęby ustawie krajobrazowej. W akcji, którą prowadziliśmy wspólnie z szeregiem organizacji partnerskich, 13,5 tys. osób wysłało do swojego senatora prośbę o dopilnowanie, by zawrzeć w ustawie mechanizmy umożliwiające skuteczne egzekwowanie prawa. Tak doprowadziliśmy do przyjęcia poprawek przez senat.

W 2015 roku zorganizowaliśmy konferencję Miastoupiększacz, w ramach której urzędnicy, społecznicy i badacze mogli wymienić się ideami i doświadczeniami z zakresu estetyki krajobrazu. W 2017 roku opublikowaliśmy wirtualny poradnik Sprzątamy Reklamy, w którym przedstawiliśmy aspekty prawne funkcjonowania reklamy zewnętrznej, narzędzia do jej regulacji i kategorie opisu, a także przyczyny zanieczyszczenia wizualnego i sposoby jego ograniczania. Zgromadziliśmy dane plastyków miejskich, architektów, konserwatorów zabytków, inspektorów nadzoru budowlanego, grup i organizacji działających na rzecz ładu krajobrazowego. Opisaliśmy miejskie polityki reklamowe, projekty edukacyjne i artystyczne oraz oddolne interwencje.

Konsultowaliśmy projekt warszawskiej uchwały krajobrazowej w 2017 roku. Wraz ze stowarzyszeniem Miastodwa opracowaliśmy na zlecenie Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej (obecnie Biuro Architektury i Polityki Przestrzennej) m.st. Warszawy Warszawski poradnik szyldowyPraski poradnik szyldowy, w których zaproponowaliśmy stołecznym przedsiębiorcom praktyczne rozwiązania, przybliżyliśmy podstawy dobrego projektowania i pokazaliśmy relacje między architekturą a wybranymi typami nośników (tablice, semafory, napisy ażurowe itp.). Wspólnie z Miastodwa moderowaliśmy autorskie warsztaty konsultacyjne dla różnych grup interesariuszy w ramach prac nad uchwałą krajobrazową w Olsztynie w 2016 roku.

W 2019 roku zdobyliśmy grant Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na realizację zadania „Monitoring wdrażania ustawy krajobrazowej, wzmocnienie potencjału organizacji i podniesienie kompetencji jej pracowników”. W ramach grantu prowadzimy monitoring ilościowy i jakościowy procesów związanych z ustawą krajobrazową. Zbieramy dane statystyczne na temat uchwał krajobrazowych przyjętych, opracowywanych lub konsultowanych przez samorządy, jak również późniejszych rozstrzygnięć i wyroków dotyczących uchwał. Przeprowadzamy wywiady, dokumentujemy stan przestrzeni, analizujemy treść uchwał, przebieg konsultacji społecznych i stopień partycypacji społecznej w procesach decyzyjnych. Prac tego rodzaju nie prowadzi obecnie żadna inna organizacja ani instytucja publiczna.

W 2011 roku stowarzyszenie wyróżniono Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy. W 2014 roku otrzymaliśmy coroczną nagrodę architektoniczną berlińskiej Akademie der Künste za całokształt działalności. W tym samym roku członkowie-założyciele stowarzyszenia Elżbieta Dymna i Marcin Rutkiewicz zostali odznaczeni przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Brązowymi Krzyżami Zasługi za wieloletnią pracę na rzecz ochrony krajobrazu.