Według Kodeksu wyborczego materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej (art. 109 §3) – ich usuwanie lub uszkadzanie jest wykroczeniem karanym grzywną do 5 tys. zł. Ogłoszeń wyborczych nie zrywamy samodzielnie – ogłoszenia wyborcze zgłaszamy.

Materiały wyborcze mogą pojawiać się na ścianach, przystankach, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych, ALE TYLKO ZA ZGODĄ ich właściciela lub zarządcy (Kodeks wyborczy, art. 110 §1). Piszcie do kandydatów, wymagajcie od nich pokazania pozwoleń. Zgłaszajcie sprawy do zarządcy drogi, spółdzielni mieszkaniowej itp. Powołujcie się na przepisy.

Bez  pozwoleń tekturowy plakat na latarni zostanie potraktowany jako bezprawne zajęcie pasa drogowego i zarządca drogi usunie go na koszt komitetu. Komitetowi zostaną też naliczone kary (dziesięciokroć lokalnej opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego) (Ustawa o drogach publicznych, art. 40). Uwaga! Alejki należące do osiedli mieszkaniowych często mają status dróg wewnętrznych (czyli niepublicznych). Zarządcą drogi będzie wówczas np. spółdzielnia mieszkaniowa, do niej należy zgłaszać nielegalne plakaty.

Materiały komitetów NIE MOGĄ pojawiać się na znakach drogowych ani ich zasłaniać. Nie mogą też pojawiać się w pasie drogowym na terenie niezabudowanym, czyli np. w szpalerze drzew przy drodze prowadzącej przez pole. Za zgodą zarządcy drogi i po uiszczeniu stosownych opłat wyborcze bannery MOŻNA wieszać na wiaduktach i kładkach. Gmina POWINNA przygotować specjalne miejsca i urządzenia służące prezentacji kandydatów.

Własne urządzenia ogłoszeniowe, takie jak PRZYCZEPKI, można stawiać tylko tam, gdzie zezwalają na to przepisy porządkowe (Kodeks wyborczy, art. 110 §2) – zatem w miejscach przeznaczonych do parkowania pojazdów, którymi nie są wysepki tramwajowe czy trawniki. Piszcie do kandydatów, którzy parkują nielegalnie, zgłaszajcie takie przyczepki straży miejskiej.

Materiały wyborcze nie mogą trwale uszkadzać miejsca, w którym zostały umieszczone (Kodeks wyborczy, art. 110 §3). W przeciwnym wypadku straż miejska jest upoważniona do wystawienia mandatu karnego w wysokości do 500 zł.

Jeśli ogłoszenie wyborcze stanowi ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA ruchu drogowego, policja lub straż miejska ma obowiązek je usunąć na koszt komitetów wyborczych (Kodeks wyborczy, art. 110 §5).

Komitety wyborcze mają 30 DNI NA USUNIĘCIE swoich plakatów po terminie wyborów (Kodeks wyborczy, art. 110 §6). Za niedopełnienie tego obowiązku straż miejska może wystawić mandat w wysokości do 500 zł.