Jak i po co powołać plastyka miejskiego

Plastyk miejski zwany jest także inspektorem do spraw estetyki miasta. To osoba działająca w strukturze urzędu gminy lub miasta. Jej obowiązkiem jest dbanie o harmonijny i estetyczny wizerunek miasta. W zależności od urzędu zakres kompetencji plastyka miejskiego może nieco się różnić, ale generalnie rzecz ujmując pełni on funkcję opiniotwórczą i doradczą w sprawach dotyczących ładu estetycznego. Do zadań plastyka miejskiego należy wydawanie opinii w sprawie kolorystyki elewacji budynków, wyglądu i rozmieszczenia reklam i obiektów

Jak i po co tworzyć parki kulturowe?

1. Jak uchwalić park kulturowy? Park kulturowy, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446) jest jedną z prawnych form ochrony zabytków, obok wpisu do rejestru zabytków, uznania za pomnik historii i ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Park kulturowy może zostać utworzony na podstawie uchwały rady gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 16