Plastyk miejski zwany jest także inspektorem do spraw estetyki miasta. To osoba działająca w strukturze urzędu gminy lub miasta. Jej obowiązkiem jest dbanie o harmonijny i estetyczny wizerunek miasta. W zależności od urzędu zakres kompetencji plastyka miejskiego może nieco się różnić, ale generalnie rzecz ujmując pełni on funkcję opiniotwórczą i doradczą w sprawach dotyczących ładu estetycznego. Do zadań plastyka miejskiego należy wydawanie opinii w sprawie kolorystyki elewacji budynków, wyglądu i rozmieszczenia reklam i obiektów małej architektury, ogródków restauracyjnych itd.

W zależności od struktury urzędu, może on także realizować zadania wynikające z uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego czy też uchwał reklamowych. Plastyk miejski to urzędnik działający w ramach struktury danego urzędu miasta albo gminy. Stanowisko to może ono być umiejscowione w ramach większego wydziału np. architektury, albo też być stanowiskiem samodzielnym. Istnienie takiego stanowiska pracy, albo przynajmniej przydzielenie zakresu zadań z zakresu estetyki przestrzeni publicznej innej jednostce organizacyjnej urzędu, musi być przewidziane w regulaminie urzędu gminy. Regulamin określa strukturę organizacyjną urzędu i zasady jego funkcjonowania. Nadawany jest w drodze zarządzenia przez wójta gminy lub burmistrza.

Jeżeli w danej gminie lub danym mieście regulamin nie przewiduje stanowiska plastyka miejskiego, do jego powołania niezbędna będzie zmiana regulaminu przez wójta lub burmistrza.

Poprzedni Następny