Monitoring wdrażania ustawy krajobrazowej - status uchwały

Monitoring wdrażania ustawy krajobrazowej - etapy procesu

 

Jakie miasta przyjęły uchwały krajobrazowe? Jakie opracowują projekt uchwały, a jakie przeprowadziły konsultacje społeczne w tej sprawie? Za pomocą dwóch map wyposażonych w warstwy tematyczne łatwo sprawdzisz stan zaawansowania prac nad uchwałami krajobrazowymi w miastach w Polsce.

Pierwsza mapa dotyczy statusu uchwały. Zawiera siedem warstw odpowiadających różnym rodzajom sytuacji: od pełnego lub częściowego obowiązywania uchwały, poprzez nieobowiązywanie uchwały w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego czy decyzji rady miasta, po brak uchwały – w tych miastach, które nie doprowadziły do jej uchwalenia – lub brak informacji.

Druga mapa przedstawia bardziej zniuansowany obraz: etapy procesu wdrażania ustawy krajobrazowej w poszczególnych miastach. Tu warstw jest aż jedenaście. Dzięki nim można sprawdzić, które miasta przystąpiły do prac, ale nie stworzyły projektu uchwały, które stworzyły projekt, ale nie wyłożyły go do konsultacji społecznych, które po wyłożeniu do konsultacji nie poddały go pod głosowanie rady miasta itd. Także tym razem ostatnia warstwa dotyczy braku informacji o danym mieście.

W obu mapach legenda widoczna jest w panelu bocznym po lewej stronie. Za pomocą legendy można włączać lub wyłączać poszczególne warstwy. Przebieg procesu z zaznaczeniem poszczególnych etapów przedstawiamy dodatkowo na infografice.

W celu uzyskania informacji o wybranym mieście należy zaznaczyć je na mapie (kliknąć na punkt obok nazwy miasta) lub znaleźć przez wyszukiwarkę mapy. Otworzy się wtedy okno atrybutowe, które zawiera szczegółowe dane opisowe oraz link przekierowujący do repozytorium dokumentów takich jak teksty uchwał, wyroków sądów administracyjnych czy rozstrzygnięć nadzorczych, a w wybranych przypadkach także eksperckie komentarze.

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.