„Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta, Biuro Rozwoju Gdańska we współpracy z ówczesnym Referatem Estetyzacji oraz Zarządem Dróg i Zieleni, 2012–2014

http://www.brg.gda.pl/pokaz.php?artykul=krem

KREM to próba stworzenia całościowej, idealnej wizji przestrzeni publicznej, obejmującej kwestie reklamowe, kolorystyki dachów i elewacji budynków, standardów dla  posadzek i ogrodzeń. Jest to efekt półtorarocznych prac studialnych i konsultacyjnych, które w 2012 roku rozpoczęto od diagnozy skutków oddziaływania nośników reklamowych na otoczenie. Analizę stanu istniejącego podejmowano przy ulicach wjazdowych do miasta, wzdłuż trasy SKM i w charakterystycznych punktach dzielnic. Równolegle analizowano zapisy w planach miejscowych i przeprowadzono kilkaset ankiet na temat percepcji przestrzeni wśród przedstawicieli rad dzielnic i osiedli. Rok 2013 był czasem prac projektowych: wypracowano jednolite definicji, którymi będą się posługiwać wszystkie miejskie jednostki oraz zaproponowano generalne rozstrzygnięcia związane z gabarytami i jakością nośników reklamowych na terenie Gdańska. Nie zapomniano o konsultacjach: na początku 2014 roku odbyło się siedem spotkań z przedstawicielami branży outdoorowej, deweloperami, zarządcami nieruchomości oraz radnymi. Od czerwca 2014 roku regulacje KREM są wprowadzane do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

KREM jest częścią bardzo konsekwentnej polityki Gdańska, zmierzającej do uporządkowania chaosu reklamo-szyldowego. Od 2011 roku działa w mieście Referat Estetyzacji (obecnie w strukturach Zarządu Dróg i Zieleni). Władze miasta stopniowo wyposażały urzędników w prawne narzędzia: w 2012 roku wydano zarządzenie prezydenta upoważniające do usuwania obiektów, które bez zgody wykorzystują tereny należące do miasta (np. przyczepki albo potykacze), a następnie, w styczniu 2013 roku, zarządzenie ściśle regulujące politykę reklamową na terenie nieruchomości gminnych, Skarbu Państwa oraz w pasach drogowych (w styczniu 2013 roku oprócz wydania zarządzenia podjęto weryfikację istniejących nośników i nowych wniosków (usuwanie)).