Plastyk miejski zwany jest także inspektorem do spraw estetyki miasta. To urzędnik działający w strukturze urzędu gminy lub miasta. Jego obowiązkiem jest dbanie o harmonijny i estetyczny wizerunek ośrodka. Zakres kompetencji plastyka miejskiego może być różny w zależności od urzędu, ale ogólnie rzecz ujmując, pełni on funkcję opiniotwórczą i doradczą w sprawach dotyczących ładu estetycznego. Do jego zadań należy wydawanie opinii w sprawie kolorystyki elewacji budynków, wyglądu i rozmieszczenia reklam i obiektów małej architektury, ogródków restauracyjnych itd. Może on także realizować zadania wynikające z uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego czy też uchwał reklamowych.

 Stanowisko plastyka miejskiego może być umiejscowione w ramach większego wydziału, np. architektury, albo też być stanowiskiem samodzielnym. Funkcjonowanie takiego stanowiska pracy, a przynajmniej przydzielenie zakresu zadań z zakresu estetyki przestrzeni publicznej innej jednostce organizacyjnej urzędu musi być przewidziane w regulaminie urzędu gminy. Regulamin określa strukturę organizacyjną urzędu i zasady jego funkcjonowania. Nadawany jest w drodze zarządzenia przez wójta gminy lub burmistrza. Jeżeli w danej gminie lub danym mieście regulamin nie przewiduje stanowiska plastyka miejskiego, do jego powołania niezbędna jest zmiana