Karę pieniężną wymierza się od dnia, w którym organ wszczął postępowanie w sprawie, do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów zawartych w uchwale krajobrazowej albo usunięcia tablicy lub urządzenia (art. 37d ust. 4 upzp.). W przypadku gdy w dniu wydania decyzji w przedmiocie kary pieniężnej tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe nie są zgodne z przepisami uchwały krajobrazowej, w decyzji tej określa się:

  • wysokość kary pieniężnej za okres od dnia wszczęcia postępowania w sprawie do dnia wydania decyzji oraz
  • obowiązek dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów zawartych w uchwale krajobrazowej albo usunięcia tablicy lub urządzenia.

Decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej podlega natychmiastowemu wykonaniu w części dotyczącej powyższego obowiązku.

Po wykonaniu obowiązku dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów zawartych w uchwale krajobrazowej, ewentualnie po usunięciu tablicy lub urządzenia, organ – w drodze decyzji – określa wysokość kary pieniężnej za okres od dnia wydania decyzji odpowiednio do dnia dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego do przepisów zawartych w uchwale krajobrazowej albo usunięcia tablicy lub urządzenia.

Wysokość kary jest uzależniona od tego, czy gmina posiada określone stawki opłaty reklamowej, czy też odstąpiła od ich ustalenia.

Wysokość kary pieniężnej ustalono jako iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, służących do ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz czterdziestokrotności uchwalonej przez radę gminy stawki części zmiennej opłaty reklamowej, powiększony o czterdziestokrotność uchwalonej przez radę gminy stawki części stałej tej opłaty, za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z przepisami uchwały krajobrazowej. Jeżeli rada gminy nie określi stawek opłaty reklamowej, wysokość kary pieniężnej wyniesie iloczyn pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, służących do ekspozycji reklamy, wyrażonej w metrach kwadratowych oraz czterdziestokrotności maksymalnej stawki części zmiennej opłaty reklamowej, powiększony o czterdziestokrotność maksymalnej stawki części stałej opłaty reklamowej za każdy dzień niezgodności tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego z przepisami uchwały krajobrazowej.

Zgodnie z art. 19 lit. g) i h) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stawka części stałej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 2,50 zł, natomiast stawka części zmiennej opłaty reklamowej nie może przekroczyć 0,20 zł dziennie od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego do ekspozycji reklamy.

Wzór

Kara (gdy zostały ustalone stawki opłaty reklamowej ) = pole powierzchni m2 × (40-krotność uchwalonej stawki części zamiennej + 40-krotność uchwalonej stawki stałej).

Kara (gdy nie określono wysokości stawek opłaty reklamowej ) = pole powierzchni m2 × (40-krotność maksymalnej stawki części zamiennej + 40-krotność maksymalnej stawki stałej).

Jeśli kształt urządzenia reklamowego uniemożliwia wyznaczenie pola powierzchni służącej do ekspozycji reklamy, wysokość kary pieniężnej zależy od pola powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym.

Kara pieniężna jest dochodem gminy. W sprawach nieuregulowanych, dotyczących kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).