Audyt krajobrazowy ma wpływ zarówno na wojewódzkie, jak  i gminne akty planowania przestrzennego. Rekomendacje i wnioski zawarte w audycie winny być uwzględnione:

  • w planie zagospodarowania przestrzennego województwa – art. 39 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – art. 10 ust. 1 pkt 4a i art. 10 ust. 2 pkt 1,
  • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – art. 15 ust. 2 pkt 7,
  • w uchwale reklamowej,
  • przy projektowaniu ochrony na terenach parków krajobrazowych,