Cele audytu:

  • identyfikacja i scharakteryzowanie typów krajobrazu w skali województwa,
  • waloryzacja krajobrazów w skali województwa,
  • ustalenie zagrożeń i planów ochrony

Organ właściwy:

Projekt audytu przygotowuje zarząd województwa, z kolei organem odpowiedzialnym za uchwalenie audytu jest sejmik województwa.

Charakter prawny:

Audyt jest aktem wewnętrznie obowiązującym, skierowanym do organów administracji publicznej.

Obowiązek uchwalania:

Ustawa krajobrazowa nakłada obowiązek sporządzenia audytu w terminie 2 lat (art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych). Audyt krajobrazowy sporządza się dla obszaru województwa nie rzadziej niż raz na 20 lat.

Obszar obowiązywania:

Audyt obowiązuje na terenie całego województwa.

Źródło finansowania:

  • budżet województwa – wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
  • fundusze środowiskowe – NFOŚ i GW.

Audyt krajobrazowy ma identyfikować krajobrazy występujące na całym obszarze województwa, określać ich cechy charakterystyczne oraz dokonać oceny ich wartości. Zostaną w nim ujęte m.in. krajobrazy priorytetowe, parki kulturowe, parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obiekty znajdujące się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz obszary Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. Audyt krajobrazowy ma również prezentować zagrożenia dla zachowania wartości krajobrazów oraz rekomendacje i wnioski dotyczące ich kształtowania i ochrony (art. 38 ust. 3 u.p.z.p.).

Audyt krajobrazowy może wskazywać obszary objęte formami ochrony przyrody, które ze względu na znaczący spadek wartości krajobrazu wymagają pogłębionej analizy zasadności ich dalszej ochrony (art. 38 ust. 5 u.p.z.p.).