Fundacja Training Projects i Stowarzyszenie Miasto Moje a w Nim ogłaszają konkurs na dofinansowanie akcji usuwania nieestetycznych reklam z przestrzeni publicznej. Autorzy najlepszego pomysłu otrzymają grant w wysokości 5000zł na wsparcie swoich akcji. Autorzy trzech wyróżnionych pomysłów wygrają jednodniowe szkolenie dla działaczy swojej organizacji NGO.

Zasady konkursu:

 1. Udział w konkursie polega przesłaniu do Fundacji Training Projects na krótkiego opisu swojego projektu (maks. 1 kartka A4 testu opisowego, lub kilkuslajdowa prezentacja w Power Point albo PDF, lub link do strony internetowej projektu). Opis należy przesłać do 30 listopada 2017 na adres kontakt@symulacje.edu.pl
 2. Do konkursu można zgłaszać opisy projektów, których celem jest zmniejszenie liczby reklam obecnych w przestrzeni publicznej (banery, szyldy, pojazdy reklamowe itp.). Konkurs nie dotyczy reklam niematerialnych – np. reklamy internetowej, TV, radiowej itp.
 3. Dopuszcza się projekty jeszcze niezrealizowane (zgłoszenie winno zawierać opis planu i celu projektu), albo już zrealizowane (zgłoszenie musi zawierać przebiegu projektu i jego efekty).
 4. Każde zgłoszenie, by zostało rozpatrzone, MUSI zawierać:
  1. Bardzo zwięzły opis faktycznego lub planowanego przebiegu projektu (główne zadania i szacunkowy harmonogram)
  2. Szacunkowy budżet projektu (jedna zbiorcza kwota, bez rozbijania jej)
  3. Opis rezultatów projektu (uzyskanych lub planowanych)
  4. Prognozę szacowanych ilościowych rezultatów projektu (np. liczba usuniętych reklam, powierzchnia, procent o jaki zmniejszy się liczba reklam itp.). Z uwagi na fakt, że rzeczywiste liczby mogą być trudne do pomiaru a czasem zależne od okoliczności zewnętrznych, prosimy o podanie szacunkowej prognozy – popartej jednak krótką logiczną argumentacją (skąd wynika prognozowana liczba).  Jury ocenia tu logikę, sens i realia projektu a nie tylko wynik.
  5. Określenie terenu na jakim odbywa się akcja (np. nazwa dzielnicy, gminy itp.).
  6. Nazwę i dane kontaktowe organizatora akcji
  7. Wyjaśnienie – projekt planowany czy już zrealizowany
  8. Krótką kilkudniową ocenę szans upowszechnienia projektu – powtórzenia analogicznego projektu i uzyskania podobnych wyników w innych miastach / gminach / regionach (wraz z uzasadnieniem oceny).
 5. W konkursie może wziąć udział każda osoba lub podmiot – bez ograniczeń.
 6. Jury oceni projekty w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu, a listę zgłoszonych wniosków i wyniki ujawni na stronie sprzatamyreklamy.org
 7. Jury ocenia wnioski w oparciu o dwa równoważne kryteria:
  1. Skuteczność (rzeczywiście uzyskaną – dot. projektów zrealizowanych, lub potencjalną i prognozowaną). Przez skuteczność rozumie się liczbę i powierzchnię reklam, które zostały lub mają realną szansę zostać usunięte dzięki działaniom projektu. Jury ocenia w tym kryterium prognozowane wyniki z uwzględnieniem zmienności otoczenia – np. ma świadomość, iż wnioskodawca dołożył starań, lecz nie może zagwarantować efektów obarczonych ryzykiem zmian prawnych czy zmiany planu zagospodarowania itp.
  2. Możliwość powielenia projektu – powtarzalność. Kryterium to odnosi się do możliwości zrealizowania podobnego projektu w innych miejscach (innymi słowy, wysoko ocenione będą projekty, których możliwość realizacji i skuteczność efektów nie zależą od unikatowej lokalnej specyfiki prawnej, środowiskowej, urbanistyczno-architektonicznej, historycznej lub innej)
  3. Jury ocenia w.w. kryteria w oparciu o swoją subiektywną ocenę i doświadczenie. Wyniki konkursu i decyzja Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniem ani zaskarżeniu.
 8. Nagrodą dla najlepszego projektu jest dotacja 5000zł. Dotacja może być przeznaczona na
  1. sfinansowanie realizacji zgłoszonego projektu – dotyczy projektów planowanych
  2. upowszechnienie, promocję, kontynuację lub wzmocnienie projektu – dotyczy projektów już zrealizowanych
  3. inne działania wnioskodawcy zorientowane na porządkowanie przestrzeni publicznej – dotyczy projektów już zrealizowanych, w przypadku chęci przeznaczenia nagrody na inne działania, należy krótko (max ½ strony a4) opisać je już w zgłoszeniu do konkursu
 9. Nagroda dla najlepszego projektu może nie zostać wręczona w przypadku braku zgłoszeń projektów, które w ocenie Jury nie mają potencjału skuteczności.
 10. Laureaci miejsca 2,3 i 4 otrzymają w nagrodę jednodniowe szkolenie z zarządzania projektami, zespołem, komunikacji w projekcie, lub inne uzgodnione – dla członków, wolontariuszy lub pracowników swojego NGO (do 12 uczestników szkolenia, warsztat jednodniowy w siedzibie laureata lub miejscu przez niego zorganizowanym). Szkolenie poprowadzi jednej z trenerów Fundacji Training Projects. 
 11. W przypadku gdy zwycięzcą jest osoba fizyczna (lub grupa osób albo inny podmiot nie będący fundacją, stowarzyszeniem lub inną osobą prawną) rozliczenie nagrody nastąpi na podstawie faktur zakupowych, umów o dzieło, lub innych dowodów zakupu (np. bilety) – zakup nastąpi bezpośrednio przez Fundację Training Projects , a zakupione rzeczy lub usługi zostaną przekazane zwycięzcy.
 12. Komisja odrzuca projekty zgłoszone przez organy, których charakter działania związany jest z propagowaniem rasizmu i nacjonalizmu, jakiejkolwiek dyskryminacji, lub fanatyzmem religijnym.
 13. W konkursie nie mogą startować pracownicy i działacze Fundacji Training Projects ani Stowarzyszenia Miasto Moje a w Nim.
 14. W pozostałych kwestiach nieopisanych w regulaminie decyduje Jury konkursu.
Poprzedni Następny