Park kulturowy Stare Miasto

https://www.poznan.pl/mim/main/-,p,39836.html

Powołanie parku kulturowego w Poznaniu było efektem ponad dwuletnich działań Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków przy wydatnym wsparciu pracowników innych wydziałów urzędu miasta. Obszar staromiejski jest wizytówką Poznania, rejonem cennym kulturowo, ale też ważnym miejscem dla funkcjonowania mieszkańców. W narracji o parku kulturowym widoczna jest chęć zadbania nie tylko o ładniejsze elewacje czy ujednolicone estetycznie ogródki gastronomiczne, ale też o lepszą jakość życia poznaniaków. Uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia parku kulturowego przyjęto 15 marca 2016 roku. Od tego czasu odbyło się wiele spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami związanych ze zbieraniem wniosków i uwag do projektu parku, w tym także warsztaty projektowe i spacer badawczy. Zorganizowano również wystawę plenerową. W ich przeprowadzenie zaangażowani byli lokalni aktywiści oraz stowarzyszenia eksperckie z innych miast. Przyjęcie przez radę miasta w lutym 2018 roku uchwały o powołaniu parku kulturowego nie oznaczało końca prac nad promowaniem jego idei – w kolejnych miesiącach odbywały się indywidualne spotkania z najemcami lokali, spacery i konkursy. Poznański park kulturowy doczekał się profilu na Facebooku, broszury w jasny sposób tłumaczącej rządzące nim zasady oraz zakładki na stronie internetowej urzędu miasta, gdzie zebrane są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące nowego prawa.

Najważniejsze zasady:
– zakaz obnoszenia reklam i rozdawania ulotek poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej (od zasady ustalono wyjątki);
– zakaz umieszczania reklam na obiektach małej architektury (z wyłączeniem elementów Systemu Informacji Miejskiej), ogrodzeniach i murach, urządzeniach infrastruktury technicznej oraz nawierzchni jezdni czy chodnikach;
– dopuszczenie reklamy w formie citylightów na przystankach oraz reklamy remontowej – pod warunkiem, że zajmuje 30% powierzchni siatki, jest eksponowana nie dłużej niż 12 miesięcy i nie częściej niż raz na 5 lat;
– dopuszczenie banerów zawierających informacje o wydarzeniach kulturalnych – nie większych niż 5 m2 i wyłącznie na czas trwania wydarzenia;
– dopuszczenie szyldów w postaci napisów ażurowych, kasetonów po wewnętrznej stronie szyby i semaforów – pod określonymi warunkami;
– dopuszczenie wyklejenia szyby otworu drzwiowego lub okiennego lokalu usługowego reklamą nieprzekraczającą formatu A4 lub szyldem nieprzekraczającym 20% powierzchni szyby;
– ochrona historycznych szyldów i napisów na elewacjach.

Poprzedni