Podstawowym założeniem „ustawy krajobrazowej”, czyli ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015, poz. 774) było wzmocnienie ochrony krajobrazu przy jak najmniejszym zakresie dokonywanych zmian legislacyjnych. Ostatecznie zdecydowano się na wprowadzenie jedną ustawą zmian w 10 ustawach dotyczących tematyki ochrony krajobrazu. Tego rodzaju zabieg nie ułatwia analizy dokonanych zmian. Aby je prześledzić, należy każdorazowo sięgać do przepisów tej ustawy, której zmiany dokonano, a nie tylko do tekstu ustawy zmieniającej.

Zmianami objęto:

– ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

– ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń,

– ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

– ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

– ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

– ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

– ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

– ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

– ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Poprzedni Następny