Tryb uchwalania audytu krajobrazowego (art. 38b u.p.z.p.) przypomina procedurę sporządzania planu zagospodarowania województwa.

Projekt audytu sporządza zarząd województwa. Zarząd województwa przed przedłożeniem projektu audytu krajobrazowego do uchwalenia przez sejmik województwa kolejno:

 • obwieszcza o przystąpieniu do sporządzenia projektu audytu,

 • przesyła do opiniowania projektu audytu przez:

  • a) RIOŚ,
  • b) dyrektorów parków narodowych i krajobrazowych położonych w granicach województwa,
  • c) wojewódzkiego konserwatora zabytków,
  • d) rady gmin z terenu województwa,
 • wprowadza zmiany wynikające z opinii,

 • ogłasza o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia (sposoby ogłoszenia: w prasie regionalnej oraz za pomocą obwieszczenia w urzędzie marszałkowskim) i wykłada projekt na co najmniej 30 dni,

 • zbiera uwagi do projektu – w czasie wyłożenia i przez 14 dni po zakończeniu wyłożenia projektu,

 • rozpatruje uwagi i sporządza listy nieuwzględnionych uwag.

Na zajęcie stanowiska w formie opinii wymienione wyżej organy mają 30 dni od dnia otrzymania projektu audytu. Po upływie tego terminu uznaje się, że wyraziły one pozytywną opinię o projekcie w przedłożonym brzmieniu.

W sytuacji nieuwzględnienia żądań zgłoszonych przez gminy przed uchwaleniem audytu krajobrazowego, sejmik województwa rozstrzyga w formie uchwały o zasadności nieuwzględnienia opinii przez zarząd województwa.

Audyt krajobrazowy uchwala sejmik województwa, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez zarząd województwa. Zmiana audytu krajobrazowego następuje w takim samym trybie, w jakim jest on uchwalany.

Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące zakresu i metodologii audytu krajobrazowego, klasyfikacji krajobrazów, stosowaną przy sporządzaniu audytów zostaną określone w akcie wykonawczym (rozporządzeniu) wydanym przez Radę Ministrów (art. 38a ust. 6 u.p.z.p.).

Poprzedni Następny