Cele audytu stanowią:

  • dokonanie identyfikacji i scharakteryzowanie typów krajobrazu w skali województwa,
  • dokonywanie waloryzacji krajobrazów w skali województwa,
  • ustalenie zagrożeń i planów ochrony krajobrazu.

Organ właściwy:
Projekt audytu przygotowuje zarząd województwa, z kolei organem odpowiedzialnym za uchwalenie audytu jest sejmik województwa

Charakter prawny:
Audyt stanowi akt wewnętrznie obowiązujący, skierowany do organów administracji publicznej.

Obowiązek uchwalania:
Ustawa krajobrazowa nakłada obowiązek sporządzenia audytu w terminie 2 lat (art. 38 u.p.z.p.). Audyt krajobrazowy sporządza się dla obszaru województwa nie rzadziej niż raz na 20 lat.

Obszar obowiązywania:
Audyt obowiązuje na terenie całego województwa.

Źródło finansowania:
budżet województwa – wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
fundusze środowiskowe – NFOŚ i GW.

Audyt krajobrazowy ma identyfikować krajobrazy występujące na całym obszarze województwa. Ma określać ich cechy charakterystyczne oraz dokonać oceny ich wartości. Mają w nim zostać ujęte m.in. krajobrazy priorytetowe, parki kulturowe, parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obiekty znajdujące się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz obszary Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. Audyt krajobrazowy ma również prezentować zagrożenia dla zachowania wartości krajobrazów oraz rekomendacje i wnioski dotyczące ich kształtowania i ochrony (art. 38 ust. 3 u.p.z.p).
Audyt krajobrazowy może wskazywać obszary objęte formami ochrony przyrody, które ze względu na znaczący spadek wartości krajobrazu wymagają pogłębionej analizy zasadności ich dalszej ochrony (art. 38 ust. 5 u.p.z.p.).

Poprzedni Następny